Köpvillkor

Allmänt:

Dessa försäljnings- och returvillkor gäller för alla erbjudanden, all försäljning och alla leveranser såvida inget annat skriftligen avtalats mellan parterna. Företaget får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Registrerad juridiskt namn: Vellinge Spa & Pool.


OBS! Vid godkännande av en orderbekräftelse, eller vid inbetalning av handpenning för en vara eller tjänst, så godkänner man Vellinge Spa & Pool:s försäljnings, leverans och betalningsvillkor. Vid ALLA poolordrar eller vid köp av specialutrustning på Vellinge Spa & Pool:s varor eller tjänster, går det ej att avbeställa ordern, och full betalning ska erläggas till Vellinge Spa & Pool enligt avtal.

Inbetald handpenning till Vellinge Spa & Pool återbetalas ej, då handpenningen används till förarbeten, projektering och planering samt för administration av poolbygget.

Priser:

Alla priser anges i svenska kronor. Vellinge Spa & Pool:s priser framgår av den aktuella prislistan eller av ett mottaget konkret erbjudande, som dessutom innehåller information om leveranskostnader enligt Vellinge Spa & Pool:s beräkningar med hänsyn tagen till sådana ändringar i valutakurser, tull, skatter, avgifter mm, som kan hänföras till den avtalade leveransen. Prissättningen är beroende av bl.a. tillverkarens pris, valutakurser och andra yttre faktorer och Vellinge Spa & Pool förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser utan föregående avisering.

Betalning:

Betalning ska ske senast det datum som på fakturan är angivet som sista betalningsdag. Huvudregeln är att betalning skall erläggas netto kontant. Vellinge Spa & Pool har rätt att kräva ränta och avgifter för utebliven betalning med 2% per månad (24% per år) till dess det förfallna beloppet är betalt, i de fall betalning sker efter förfallodagen. Inbetalningar från köparen avräknas i första hand på den upplupna dröjsmålsräntan och omkostnader, därefter på skulden. Köparen har inte rätt att räkna av eventuella motkrav på Vellinge Spa & Pool såvida detta inte skriftligt godkänts av Vellinge Spa & Pool, och har heller inte rätt till att undanhålla någon del av köpesumman med hänvisning till motkrav av något slag. Om leveransen skjuts upp på grund av köparens förhållanden är köparen skyldig att betala till Vellinge Spa & Pool, som om leverans skett vid avtalad tid. Vellinge Spa & Pool kan skriftligt avtala bort detta villkor. På måttbeställda pooltak, fiberglass pooler, mosaik pooler, måttbeställda pooler och spabadleveranser gäller endast betalning före leverans. Vid ofullständig betalning stoppas all leverans och kunden är skyldig att ersätta uppstående kostnader till Vellinge Spa & Pool.

OBS! Produkter kvarstår i Vellinge Spa & Pool´s ägo tills full betalning har gjorts, (gäller både levererade, och ej levererade varor).

Invändningar mot Spa & Poolshopens faktura skall göras inom 8 dagar. Efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 20 % per år samt en påminnelseavgift på 50 kr.

Förbehåll om äganderätt:

Vellinge Spa & Pool förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills hela köpesumman inklusive leveranskostnader samt eventuella räntor och omkostnader erlagts i sin helhet.

Leverans

Leverans sker från Vellinge Spa & Pool:s lager eller från tillverkarens lager. Leveransen bekostas av köparen, såvida det inte uttryckligen framgår att leveranskostnaderna ingår i priset. Leveranskostnaderna (frakt, porto, förpackningsmaterial mm) framgår av Vellinge Spa & Pool:s aktuella prislista eller lämnas av. Leveranstiden bestäms av Vellinge Spa & Pool med hänsyn tagen till de förhållanden som gällde vid tidpunkten för erbjudandet eller vid ingåendet av avtalet. Vellinge Spa & Pool är inte ansvarig för försenade leveranser men strävar alltid efter punktlig leverans. Om en vara inte tas emot inom 7 dagar efter aviserad leverans eller felaktig adress lämnad av köparen, förbehåller sig Vellinge Spa & Pool rätten att kräva merkostnader såsom transportkostnadstillägg, hanterings- och förseningsavgift per order. Eventuella transportskador som uppstår i samband med leverans måste omedelbart, dock senast 1 dag efter leverans reklameras till transportbolaget.

Fel vid beställning / Ångerrätt 14 dagar:

Vellinge Spa & Pool tillämpar ångerrätt 14 dagar på lagervaror. Beställningsvaror såsom pool, pooltak, handbyggda produkter, måttbeställda produkter eller fabriks beställda spa, swimspa, ovanliga och ej lagerförda produkter omfattas ej av ångerrätt. Övriga returer accepteras generellt inte. I speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Vellinge Spa & Pool förbehåller sig rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 15% av fakturabeloppet, dock minst 550 SEK. Varorna krediteras till lägsta gällande dagspriser.


Vi följer konsumentköplagen och kunden har 3 års reklamationsrätt på produkter och 6 månader på installationsarbetet enligt konsumenttjänstelagen. Vid omleverans eller avhjälpande av fel vid reklamation återbetalas eventuella fraktkostnader inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade varan.

Produktinformation:

Vellinge Spa & Pool ansvarar ej för eventuella fel eller ändringar i broschyrer och övrigt reklammaterial. Eventuella fel och ändringar kan inte användas mot Vellinge Spa & Pool.
Produktändringar: Vellinge Spa & Pool förbehåller sig rätten till att utan föregående varning ändra produkterna eller delar därav såvida detta kan ske utan att det medför funktionsmässiga problem för köparen.

Immateriella rättigheter:

Alla produktleveranser sker med hänsyn till varje enskild innehavares immateriella rättigheter och Vellinge Spa & Pool är inte ansvarigt för någon typ av handling från köparens sida som står i strid med dessa rättigheter.

Ofullständiga leveranser och reklamationer:

Vid leverans ska köparen omgående undersöka leveransen enligt normal affärssed. Om köparen anser att leveransen är ofullständig eller felaktig, skall köparen senast 24 timmar efter leverans skriftligen meddela Vellinge Spa & Pool om detta samt ange vilken eller vilka komponenter som saknas. Såvida köparen har upptäckt eller borde ha upptäckt bristen och inte meddelar detta enligt ovanstående, kan köparen inte senare hävda denna brist. Vellinge Spa & Pool ansvarar ej för läckage i kopplingar, pumprum eller andra installationsrelaterade produkter då dessa kan ha rört sig under transporten. Ansvaret ligger därmed på köparen eller installatören att undersöka produkten och åtgärda felet utan Vellinge Spa & Pool:s inblandning. Vellinge Spa & Pool har rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras eller om en omleverans ska ske. Förändringar eller ingrepp i den köpta produkten utan skriftligt samtycke från Vellinge Spa & Pool innebär att Vellinge Spa & Pool friskrivs från alla förpliktelser. Om Vellinge Spa & Pool uppmanar köparen, skall köparen omedelbart efter reklamationen, på köparens bekostnad och risk, returnera den enligt uppgift felaktiga varan till Vellinge Spa & Pool i originalförpackning. Vellinge Spa & Pool förbehåller sig rätten att vid varje enskilt tillfälle enbart förbinda sig till att mottaga den enligt uppgift defekta delen. Såvida Vellinge Spa & Pool har påtagit sig att erbjuda service enligt ett särskilt avtal omfattar serviceavtalet enbart de köpta produkterna. Vellinge Spa & Pool förbehåller sig rätten att testa varor som uppges vara defekta. Om Vellinge Spa & Pool vid test finner att varan fungerar felfritt, kommer varan att skickas i retur med en faktura på utfört arbete. Först efter att testet utförts, kommer Vellinge Spa & Pool att genomföra ett eventuellt byte eller kreditering. Byte: Varan ersätts med motsvarande vara och i motsvarande antal som mottagits i retur.

Begränsningar av ansvar:

Ersättningskrav mot Vellinge Spa & Pool kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda produkten. Vellinge Spa & Pool ersättningsansvar är begränsat till direkta förluster och Vellinge Spa & Pool ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra indirekta förluster. Vellinge Spa & Pool ansvarar inte för förseningar eller brister, som kan hänföras till hjälpåtgärder, byte eller försök till detta. Vellinge Spa & Pool är utan ansvar såvida följande förhållanden förhindrar att köpet uppfylls eller gör att genomförandet försvåras i orimlig grad; konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom brand, krig, mobilisering eller liknande, revidering, beslagtagande, valutarestriktioner, revolter och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantör, som kan hänföras till någon av de i denna punkt nämnda omständigheterna eller andra omständigheter, som i väsentlig grad förhindrar Vellinge Spa & Pool från att uppfylla sin del av avtalet. Omständigheter enligt föregående punkt som har inträffat innan erbjudandet tillkännagavs eller avtalet ingicks, medför endast ansvarsfrihet såvida omständigheternas inflytande på avtalets uppfyllande inte hade kunnat förutses vid denna tidpunkt.

Vid eventuellt högt grundvatten avsäger Vellinge Spa & Pool sig allt ansvar för eventuella skador som orsakas till följd av detta. Alla våra pooler byggs med tillhörande dränering och dräneringsbrunn, därefter ansvarar kunden själv för att installera dit en dräneringspump. Följande gäller från byggets start.

Produktansvar:

I den utsträckning inget annat stadgas i svensk lagstiftning enligt regler om produktansvar som inte kan avtalas bort, gäller följande begränsningar: Vellinge Spa & Pool ansvarar enbart för skada som orsakats av en vara som levererats från Vellinge Spa & Pool i den utsträckning som det kan bevisas att skadan uppstått på grund av en brist eller försummelse i samband med denna vara trots att varan har installerats av en fackman enligt Vellinge Spa & Pool:s installationsmanual.
Överföring av rättigheter och skyldigheter: Vellinge Spa & Pool har rätt att överföra samtliga rättigheter och skyldigheter avseende avtalet till tredje man.

Sekretesspolicy:

Vellinge Spa & Pool hanterar personuppgifter med sekretess och följer Handelsbankens sekretesspolicy.

Tvister:

Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras genom skiljemän enligt Lag (1929:145) om skiljemän. Skiljeförfarande ska äga rum i Malmö. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en omtvistlig fordran. Därvid får tvistig motfordran inte åberopas kvittningsvis, utan sådan motfordran ska prövas i skiljeförfarande.